Apie Lietuvių Operą

 

 Lietuvių Operos kolektyvą sudaro skirtingo amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Juos sieja vienas tikslas- meilė muzikai. Valdybos nariai, solistai, muzikos ir meno vadovai, choro nariai, bei operos choreografinės grupės šokėjai aukoja savo laiką ir energiją, siekdami išlaikyti šią unikalią organizaciją, nes Amerikoje nei viena tautinė grupė, net nepalyginamai gausesnė nei lietuviai, operos kolektyvo neturi. Nuo pat pirmo, 1957 metais įvykusio operos pastatymo, buvo parodytas aukštas, profesionalus pasiruošimo lygis. Jis ne tik išlaikytas, bet dar ir patobulintas. Profesiniam, valstybės išlaikomam, teatrui reguliarus veiklos tęsimas yra normalus reiškinys, bet emigrantų tautinės grupės sukurtam laisvalaikio operos teatrui jo pastovumas vertinamas kaip išimtinis reiškinys.

 Su didžiąja emigracijos banga, kuri prasidėjo 1948 metais, kai iš Europos į JAV atvažiavo tūkstančiai lietuvių, žiebėsi ir naujas, kitokio pobūdžio kultūrinis lietuvių judėjimas šiame krašte. Vienas iš jų buvo Chicagos lietuvių tremtinių vyrų choras, kuris savo veiklą pradėjo 1949 metais. To choro iniciatoriai buvo Vytautas Radžius ir Albinas Dzirvonas, kurie pakvietė chorui diriguoti Alfonsą Gečą. Po kelių metų sėkmingų pasirodymų gimė mintis, kad šis choras gali atlikti ir sudėtingesnius operinius kūrinius. Ir 1956 metu liepos 7d. valdybos posėdyje buvo tvirtai nuspręsta statyti D. Verdi „Rigoletto“. Ši diena ir laikoma Lietuvių Operos pradžia.

 Per daugelį gyvavimo metų choras yra dainavęs begalę įvairių pasaulinio garso operų ir operečių , kai kurios net po kelis kartus.Buvo statomos ir lietuvių kompozitorių kūriniai: K.V. Banaičio „Jūratė ir Kąstytis“, J. Kačinsko „ Juodas laivas“, V. Marijošiaus „Priesaika“, J. Gaidelio „ Gintaro šaly“, Vytauto Klovos „Pilėnai“, J. Karnavičiaus „Gražina“. Lietuvių OperosChoras yra dalyvavęs visose JAV ir Kanados Lietuvių dainų šventėse (išskyrus IX-joje ), taip pat dainavęs simfoninų koncertų bei atlikęs koncertines programas Lietuvos tautinių švenčių minėjimuose.

 Operos choras su solistais ir Čikagos simfoniniu orkestru milžiniškoje McCormick salėje atliko Verdi “Requiem“ ir Markaičio „Vilniaus varpai“. Šis koncertas buvo skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Vatikane choro suruoštas didingas simfoninis koncertas, pažymėti Lietuvos krikšto 600-tų metų jubiliejų, suruošti bendri pastatymai su Lietuvos Nacionaliniu Operos ir Baleto Teatru Vilniuje (A.Ponchielli opera „I Lituani“) ir su Kauno Muzikiniu Teatru (K.V.Banaičio opera „Jūratė ir Kastytis“)

 Visi Lietuvių operos solistai (išskyrus kelis, kurie buvo pakviesti tik pavaduoti) buvo ir tebėra lietuviai. Tai labai svarbu, nes operos teatras, kur svarbias roles, kad ir lietuviškai, atliktų kitataučiai nebūtų idomus Lietuvių bendruomenei. Sunku būtų išvardinti visus solinių partijų atlikėjus. Didieji Čikagos solistai, kurie atliko pagrindines partijas nuo pat Lietuvių Operos gyvavimo pradžios, kaip Algirdas Brazis, Stasys Baras, Dana Stankaitytė ir Jonas Vaznelis, Julius Savrimas, Arnoldas Vokietaitis, Aldona Stempužienė, Vaclovas Momkus ir kiti buvo ir yra šio krašto lietuvių bendruomenės brangus turtas.

 Lietuvių Operoje yra dainavę ir daug garsių solistų: Violeta Urmana, Virgilijus Noreika, ir kiti. Po Lietuvosnepriklausomybės Lietuvių opera ėmė kviesti solistus iš Lietuvos. Norime pasidžiaugti Čikagoje gyvenančiais solistais Nida Grigalavičiūte, Gilija Krūmaitienė, Vilma Skučienė, Genovaite Bigenyte, Lijana Kolpūstaite- Pauleti ir Linu Sprindžiu, kurie atlieka solines partijas Lietuvių Operos statomuose spektakliuose ir dalyvauja ruošiamuose koncertuose.
 Per eilę metų Lietuvių Operai dirigavo: Aleksandras Kučiūnas, Vytautas Marijošius, Alvydas Vasaitis, Aloyzas Jurgutis, Arūnas Kaminskas, Bronius Kazėnas, Vytautas Viržonis , Julius Geniušas, Vytautas Lukočiuskuris.  Daugiausia metų Operai dirigavo AlvydasVasaitis, kuris už nuopelnus Lietuvai 2003m buvo apdovanotas3 laipsnio Komandoro kryžiumi.
 Buvę chormeisteriai: Alfonsas Gečas, Antanas Linas, Alice Stephens, Faustas Strolia, Bernardas Prapuolenis, Emilija Sakadolskienė, Manigirdas Motekaitis, Robert Mockus, Audronė Gaižiūnienė, Ričardas Sokas, Alfonsas Seniūnas, Gitana Snapkauskaitė-Variakojienė, Jūratė Grabliauskienė.
Dabartinė choro vadovė – Nida Grigalavičiūtė.

 Negalime užmiršti ir ištikimų choristų branduolio. Į choro gretas įsijungė ir neseniai į Amerika atvykę daininikai ( trečia bangiai), kurie tęsia pradėtą darbą. Pastarajį dešimtmetį į Lietuvių Operos kolektyvą įsijungė ir choreografinė grupė. Tačiau nei nuolat besikeičiantys solistai, choristai, dirigentai, chorvedžiai, bei statomos vis kitos operos ar operetės, nepakeitė pirminio užmojo: padovanoti Amerikos lietuviams operinį kūrinį atliekamą lietuvių kalba.

 1960 metais dienraštis „Draugas“ rašė: „Operos lietuviškas pastatymas yra atlikęs didelę pasiuntinybę, svetimtaučių tarpe laimėdamas pripažinimą ir įvertinimą. Vyrų choro pakvietimas dainuoti Lyric Operos rūmuose yra vienas iš laimėjimų. Ne materialiai šis laimėjimas yra vertas dėmesio, bet pačiu išėjimu į platesnius vandenis yra garsinamas Lietuvos vardas. Juo plačiau tas vardas skamba, juo stipriau pastatome koją laisvės kovos lauke. Kultūros ir meno srityje mes turime pastatyti savo sugebėjimus tokioj aukštumoje, kad ne tik patys stiprėtume, bet ir kitų akis į save atkreiptume.“

 Daugiau nei vienas dešimtmetis Lietuvių Opera bendradarbiauja su Valstybiu operos ir baleto teatru ir Valstybiniais Kauno ir Klaipėdos muzikiniais teatrais, siekiant supažindinti Amerikos lietuvius supajėgiausiais Lietuvos solistais ir dirigentais.

 Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus rasė: “Man ypač džiugu, kad Lietuvių opera- vienintelė tautinė opera JungtinėseAmerikos Valstijose. Todėl jos veikla visada skleidė ir puoselėjo ne tik menines, bet ir tautines vertybes, telkė išeiviją ir iš kartos į kartą skleidė grožio ir lietuvybės dvasią. Visiems lietuviams, kad ir kur jie gyventų, Lietuvių Opera buvo, yra ir, neabejoju, visadabus ryškus tautinės ir pasaulinės kultūros švyturys. Būtent Lietuvių operos scenoje pasirodė iškiliausi solistai ir dirigentai, režisieriai ir scenografai, buvo pastatyti garsiausi tautinės ir pasaulinės operos veikalai. Už šia gražią veiklą dėkoju visiems buvusiems ir esamiems operos atlikėjams bei vadovams, kieno rūpesčiai, darbai ir kūryba skleidžia ir puoselėja tėvynės meilę“.

 2010 metais Cook county tresurer Maria Papas Lietuvių Operai paskyrė Award of Excellence už 54 metus išskirtinių operų pastatymus.

 Tačiau joks rimtesnis meninis lygis nėra pasiekiamas, be tvirto finansinio pagrindo. Parduoti bilietai i spektaklį padengia tik 40 procentų visų reikiamų išlaidų. Didėjant pastatymų išlaidoms, nebegalime kasmet pradžiuginti jus vis nauju operiniu spektakliu, kaip būdavo anksčiau.Tačiau šaunus mūsų kolektyvas nenuleidžia rankų, o ir toliau siekia savo užsibrėžto tikslo. Ne tik Lietuvių Opera yra pelno nesiekianti organizacija, bet ir visi šio unikalaus kolektyvo nariai taip pat yra pelno nesiekiantys entuziastai. Todėl mes tikime, kad Lietuvių opera ir toliau bus svarbi Lietuvių bendruomenei, kad atsiras naujų mecenatų  ir toliau džiugins jūsų širdis.

Lietuvių Operos
istorija

 

 Garsusis kompozitorius ir dirigentas Richard Strauss taip apibūdinęs operą: “Opera yra vienas iš žymiausių žmogaus dvasios laimėjimų , tai aukščiausias civilizacijos žiedas”. Tuos žodžius galima pritaikyti ir Lietuvių Operai Čikagoje.

 Kad toli nuo savo kilmės krašto gyvenantys lietuviai galėjo sukurti ir pusšimtį metų išlaikyti gyvą, veiklų, nerodantį nuovargio ar apatijos žymių, operos vienetą, tai tikrai nemažas laimėjimas, juo labiau, kad Amerikoje nei viena kita tautinėgrupė, net nepalyginamai gausesnė kaip lietuviai, operos kolektyvo neturi.

 Tų dešimtmečių eigoje Lietuvių Opera Čikagoje pastatė daugiaukaip 30 pasaulinio masto kompozitorių, operų (kai kurios buvo kartojamos). Svarbiausia – visos operos buvo dainuojamos tik lietuvių kalba, nors kartą pagrindinius vaidmenis atliko kitataučiai solistai, o į chorą įsijungė lietuviškai nemokantys daininkai.

 1990 m. kovo 11-ąją, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir surgriuvus “geležinei uždangai”, į Lietuvių Operos pastatymus yra kviečiami daininkai iš Lietuvos, tuo būdu publika, net neišvykusi iš Čikagos, gali susipažinti su geriausiomis Lietuvos operinio meno pajėgomis.

 Lietuvių patarlė sako, kad “mažas grūdelis dideliu medžiu išauga”, taip ir Lietuvių Opera Čikagoje išaugo iš nedidelio -40-ties daininkų – vyrų dainos vieneto, Čikagos vyrų choro (pradžioje vadinto Čikagos Tremtinių vyrų choru), kuris susikūrė po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, atplūdus didžiajai lietuvių bangai.

 Čikagos lietuvių vyrų choras savo veiklą pradėjo 1949 metų pabaigoje, vadovaujant muz. Alfonsui Gečiui, o choro valdybai pirmininkaujant Vytautui Radžiui. Pirmasis Vyrų choro koncertas, kartu su solistais – Stasiu Baranausku (vėliau – Baras), Jonu Vezneliu, Izabele Motekaitiene, suruoštas 1950m. spalio viduryje čekų “Sokol” salėje Čikagoje. Chorui akompanavo muz. Aleksandras Kučiūnas.

 Pradžioje Vyrų choras pasitenkino tik koncertais, kurie publikos buvo labai palankiai sutinkami. 1954 metais choro vadovavimą perėmus buvusiam Vilniaus ir Kauno operų solistui Vladui Baltruševičiui, o 1955m. balandžio 24d. suruošus labaisėkmingą 5 metų sukakties paminėjimo koncertą, pradėtapuoselėti mintį, kad choras yra pakankamai pajėgus pastatyti vientisinį veikalą, net operą. Ypač šią mintį siūlė choro valdybos pirmininkas Vytautas Radžius, nors dirigentas ilgai nesiryžo šio žingsnio…

Lietuvos Opera Learn new things and connect people

Let your kids enjoy the dozens of games and activities at the Food Fest including the Bubble Bus, Petting Zoo, Face Painting, Balloon Making, and much more!

Nariai

 

Melisa Rock

Lead Designer, Payol

Lucy Melisa

Founder, Edilta

Laura Bryant

Developer Expert

James Killer

Founder, Edilta

Henri Robert

Founder, Cards

Fredric Martin

Lead Designer, Payol

Devid Arone

Founder, Cards

+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

Our Sponsors

 

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Get Direction to the Conference Hall