Apie Mus

Lietuvių Operos kolektyvą sudaro skirtingo amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Juos sieja vienas tikslas- meilė muzikai. Valdybos nariai, solistai, muzikos ir meno vadovai, choro nariai, bei operos choreografinės grupės šokėjai aukoja savo laiką ir energiją, siekdami išlaikyti šią unikalią organizaciją, nes Amerikije nei viena tautinė grupė, net nepalyginamai gausesnė nei lietuviai, operos kolektyvo neturi. Nuo pat pirmo , 1957 metais įvykusio operos pastatymo, buvo parodytas aukštas, profesionalus pasiruošimo lygis. Jis ne tik išlaikytas, bet dar ir patobulintas. Profesiniam, valstybės išlaikomam, teatrui reguliarus veiklos tęsimas yra normalus reiškinys, bet emigrantų tautinės grupės sukurtam laisvalaikio operos teatrui jo pastovumas vertinamas kaip išimtinis reiškinys.

Su didžiąja emigracijos banga, kuri prasidėjo 1948 metais, kai iš Europos į JAV atvažiavo tūkstančiai lietuvių, žiebėsi ir naujas, kitokio pobūdžio kultūrinis lietuvių judėjimas šiame krašte. Vienas iš jų buvo Chicagos lietuvių tremtinių vyrų choras, kuris savo veiklą pradėjo 1949 metais. To choro iniciatoriai buvo Vytautas Radžius ir Albinas Dzirvonas, kurie pakvietė chorui diriguoti Alfonsą Gečą. Po keliu metu sėkmingų pasirodymų gimė mintis, kad šis choras gali atlikti ir sudėtingesnius operinius kūrinius. Ir 1956 metu liepos 7d valdybos posėdyje buvo tvirtai nuspresta statyti D. Verdi „Rogoleto“. Ši diena ir laikoma Lietuvių Operos pradžia.

Per 60 gyvavimo metų choras yra dainavęs daugiau nei 30 įvairių pasaulinio garso operų ir operečių , kai kurios net po kelis kartus.Buvo statomos ir lietuvių kompozitorių kūriniai: K.V. Banaičio „Jūratė ir Kąstytis“, J. Kačinsko „ Juodas laivas“, V. Marijošiaus „Priesaika“, J. Gaidelio „ Gintaro šaly“, Vytauto Klovos „Pilėnai“, J. Karnavičiaus „Gražina“. Lietuvių Operos Choras yra dalyvavęs visose JAV ir Kanados Lietuvių dainų šventėse (išskyrus IX-joje ), taip pat dainavęs simfoninų koncertų bei atlikęs koncertines programas Lietuvos tautinių švenčių minėjimuose ir kitokiomis progomis;Operos choras su solistais ir Cikagos simfoniniu orkestru milžiniškoje McCormick salėje atliko Verdi „requiem“ ir Markaičio „Vilniaus varpai“. Šis koncertas buvo skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Vatikane choro suruoštas didingas simfoninis koncertas, pažymėti Lietuvos krikšto 600-tų metų jubiliejų, suruošti bendri pastatymai su Lietuvos Nacionaliniu Operos ir Baleto Teatru Vilniuje (A.Ponchielli opera „I Lituani“) ir su Kauno Muzikiniu Teatru (K.V.Banaičio opera „Jūratė ir Kastytis“)

Visi Lietuvių operos solistai,( išskyrus kelis, kurie buvo pakviesti tik pavaduoti,) buvo ir tebėra lietuviai. Tai labai svarbu, nes operos teatras, kur svarbias roles, kad ir lietuviškai, atliktų kitataučiai nebūtų idomus Lietuvių bendruomenei. Sunku būtų išvardinti visus solinių partijų atlikėjus. Didieji Čikagos solistai, kurie atliko pagrindines partijas nuo pat Lietuvių Operos gyvavimo pradžios,kaip Algirdas Brazis, Stasys Baras, Dana Stankaitytė ir Jonas Vaznelis , Julius Savrimas, Arnoldas Vokietaitis, Aldona Stempužienė, Vaclovas Momkus ir kiti buvo ir yra šio krašto lietuvių bendruomenės brangus turtas.

Lietuvių Operoje yra dainavę ir daug garsių solistų: Violeta Urmana, Virgilijus Noreika, ir kiti. Po Lietuvos nepriklausomybės Lietuvių opera ėmė kviesti solistus iš Lietuvos. Norime pasidžiaugti Čikagoje gyvenančiais solistais Nida Grigalavičiute, Genovaite Bigenyte, Lijana Kolpūstaite- Pauleti ir Linu Sprindžiu, kurie atlieka solines partijas Lietuvių operos statomuose spektakliuose ir dalyvauja ruošiamuose koncertuose.
Per eilę metų Lietuvių Operai dirigavo: Aleksandras Kučiūnas, Vytautas Marijošius, Alvydas Vasaitis, Aloyzas Jurgutis, Arūnas Kaminskas, Bronius Kazėnas, Vytautas Viržonis (LT) ir Julius Geniušas, kuris ir šį jubiliejinį sezoną atvyksta diriguoti Leharo operetę „ Paganini“. Daugiausia metų Operai dirigavo Alvydas Vasaitis, kuris už nuopelnus Lietuvai 2003m buvo apdovanotas 3 laipsnio Komandoro kryžiumi.
Buvę chormeisteriai: Alfonsas Gečas, Antanas Linas, Alice Stephens, Faustas Strolia, Bernardas Prapuolenis, Emilija Sakadolskienė, Manigirdas Motekaitis, Robert Mockus, Audronė Gaižiūnienė, Ričardas Sokas, Alfonsas Seniūnas, Gitana Snapkauskaitė-Variakojienė.
Dabartinė choro vadovė – Jūratė Grabliauskienė, koncertmeisterė – Lisa Kristina.

Negalime užmiršti ir ištikimų choristų branduolio.Į choro gretas įsijungė ir neseniai į Amerika atvykę daininikai, kurie tęsia pradėtą darbą. Pastarajį dešimtmetį į Lietuvių operos kolektyvą įsijungė ir choreografinė grupė. Tačiau nei nuolat besikeičiantys solistai, choristai, dirigentai, chorvedžiai, bei statomos vis kitos operos ar operetės, nepakeitė pirminio užmojo: padovanoti Amerikos lietuviams operinį kūrinį atliekamą lietuvių kalba.
1960 metais dienraštis „ Draugas“ rašė : „ Operos lietuviškas pastatymas yra atlikęs didelę pasiuntinybę, svetimtaučių tarpe laimėdamas pripažinimą ir įvertinimą. Vyrų choro pakvietimas dainuoti Lyric Operos rūmuose yra vienas iš laimėjimų. Ne materiališkai šis laimėjimas yra vertas dėmesio, bet pačiu išėjimu į platesnius vandenis buvo garsinamas Lietuvos vardas. Juo plačiau tas vardas skamba, juo stipriau pastatome koją laisvės kovos lauke. Kultūros ir meno srityje mes turime pastatyti savo sugebėjimus tokioj aukštumoje, kad ne tik patys stiprėtume, bet ir kitų akis į save atkreiptume.“

Daugiau nei vienas dešimtmetis Lietuvių opera bendradarbiauja su Valstybiu operos ir baleto teatru ir Valstybiniu Kauno muzikiniu teatru, siekiant supažindinti Amerikos lietuvius su pajėgiausiais Lietuvos solistais ir dirigentais.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus rasė:“ Man įpač džiugu, kad Lietuvių opera- vienintelė tautinė opera Jungtinėse Amerikos Valstijose. Todėl jos veikla visada skleidė ir puoselėjo ne tik menines, bet ir tautines vertybes, telkė iseiviją ir iš kartos į kartą skleidė grožio ir lietuvybės dvasią. Visiems lietuviams, kad ir kur jie gyventų, Lietuvių opera buvo, yra ir, neabejoju, visada bus ryškus tautinės ir pasaulinės kultūros švyturys. Būtent Lietuvių operos scenoje pasirodė iškiliausi solistai ir dirigentai, režisieriai ir scenografai, buvo pastatyti garsiausi tautinės ir pasaulinės operos veikalai. Už šia gražią veiklą dėkoju visiems buvusiems ir esamiems operos atlikėjams bei vadovams, kieno rūpesčiai, darbai ir kūryba skleidžia ir puoselėja tėvynės meilę.“

2010 metais Cook county tresurer Maria Papas Lietuvių Operai paskyrė Award of Excellence už 54 metus išskirtinių operų pastatymus.

Tačiau joks rimtesnis meninis lygis nėra pasiekiamas, be tvirto finansinio pagrindo. Parduoti bilietai i spektaklį padengia tik 40 procentų visų reikiamų išlaidų.Didėjant pastatymų išlaidoms, kurios siekia iki 100 tūkst. dolerių, nebegalime kasmet pradžiuginti jus vis nauju operiniu spektakliu, kaip būdavo anksčiau.Tačiau šaunus mūsų kolektyvas nenuleidžia rankų, o ir toliau siekia savo užsibrėžto tikslo. Ne tik Lietuvių opera yra pelno nesiekianti organizacija, bet ir Visi šio unikalaus kolektyvo nariai taip pat yra pelno nesiekiantys entuziastai. Todėl mes tikime, kad Lietuvių opera ir toliau bus svarbi Lietuvių bendruomenei, kad atsiras naujų mecenatų ir su 60 tuoju jubiliejiniu sezonu nebaigs savo veiklos, o ir toliau džiugins jūsų širdis, nes kaip sakė žymus kompozitorius Richard Strauss: Opera yra vienas iš žymiausių žmogaus dvasios laimėjimų, tai aukščiausias civilizacijos žiedas“.

© 2018 Lithuanian Opera, Co., Inc. All rights reserved.