VALDYBA

 
Pirmininkė
 
Daiva Guzelytė
šVABIENė
 
Pirmininkės pavaduotoja

vYTAUTė bILEVIČienė

Iždininkė

LINA PUIDAITĖ

Sekretorė

GIEDRĖ ELEKŠYTĖ

Direktoriai:

DAINA SABALIAUSKIENĖ

RENATA DAMBRAUSKAITĖ

RENGINIU NUOTRAUKOS

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

PARAMA OPERAI

Lietuvių Opera yra nepelno siekianti organizacija. Visi renginiai statomi lėšomis surinktomis iš gerbiamų mecenatų ir operą remiančių lietuviškų organizacijų.
 
Aukas Lietuvių Operai galima nurašyti nuo pajamų mokesčio.
Federalinis Tax ID Nr. 36-2935678.
Čekį rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc.
 
As you prepare to make your contribution, please keep in mind how much of a difference your gift will make to the very existence of the Lithuanian Opera.
 
Contributions are tax deductable.                       Federal Tax ID   #36-2935678.
Please make your checks payable to:
Lithuanian Opera Co., Inc.